स्वेज़ नहर जोड़ती है

DWQA QuestionsCategory: Questionsस्वेज़ नहर जोड़ती है
  • लाल सागर – अरब सागर
  • भूमध्य सागर – लाल सागर
  • भूमध्य सागर – अरब सागर
  • भूमध्य सागर – अटलांटिक महासागर
Back to top button
Close