Question Paper

PSTET Paper 1 Previous Year Question Paper

PSTET Paper 1

SECTION – A
CHILD DEVELOPMENT AND PEDAGOGY (BILINGUAL)

Q. ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀ ਹੈ:

(1) ਮਨੋ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਵਿਧੀ
(2) ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ
(3) ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਵਿਧੀ
(4) ਸਾਂਖਿਆਕੀ ਵਿਧੀ

Q. ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਇਕ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿਖਦੇ ਹਨ:

(1) ਪਰਿਵਾਰ
(2) ਸਕੂਲ
(3) ਹਮ-ਰੁਤਬਾ ਸਾਥੀ
(4) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ

Q. ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਰ-ਪਾਮੁਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ:

(1) ਵਿਕਾਸ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(2) ਵਿਕਾਸ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(3) ਵਿਕਾਸ ਮੱਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

Q. ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਕ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ:

(1) ਪਰਿਆਵਰਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰ
(2) ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰ
(3) ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰਕ੍ਰਿਆ
(4) ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨ

Q. ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ PSRN ਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:

(1) Problem Solving, Reasoning & Numeracy
(2) Problem Solving Relationship & Numeracy
(3) Perceptual Skill, Reasoning & Numeracy
(4) Perceptual Skill, Relationship & Numbers

Q. ਵਿਗੋਤਸਕੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੈ: 

(1) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਜਣਨਿਕ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ
(2) ਸਮਾਜਕ ਅੰਤਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਉਪਜ
(3) ਉਪਚਾਰਕ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਉਪਜ
(4) ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਦੀ ਉਪਜ

Q. ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਸੱਤ ਬੁੱਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ:

(1) ਸਥਾਨਿਕ ਬੁੱਧੀ
(2) ਭਾਵਾਤਮਕ ਬੁੱਧ
(3) ਅੰਤਰ-ਵਿਅਕਤਿਕ ਬੁੱਧੀ
(4) ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁੱਧੀ

Q. ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ: I

(1) ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ
(2) ਬੁੱਧੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ
(3) ਬੁੱਧੀ ਸੁਖਮ ਤਰਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ
(4) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ

Q. “ਬੱਚਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਰਕਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪਿਆਜੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

(1) ਸੰਵੇਦੀ ਪ੍ਰੇਕ
(2) ਪੁਰਕ-ਸੰਚਾਲਨੀ
(3) ਸਥੂਲ ਸੰਚਾਲਨੀ
(4) ਉਪਚਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ

Q. ਕਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਕ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਰੂਫ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ:

(1) ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ
(2) ਤਿਰੋਧ
(3) ਕਾਂਤੀ
(4) ਅਨੁਕੂਲਣ

Q. ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

(1) ਵਿਅਕਤੀਆ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ
(2) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ
(3) ਦੋਵੇਂ (1) ਅਤੇ (2)
(4) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

Q. ਜੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਆਯੂ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਮਿਕ ਆਯੁ 4 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ IQ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ:

(1) 125
(2) 80
(3) 120
(4) 100

Q. ਸਿਖਿਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ:

(1) ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੁਸ਼ਲਤਾ
(2) ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(3) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
(4) ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

Q. ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ:

(1) ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ
(2) ਉਚੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ
(3) ਸਮ੍ਰਿਧ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ
(4) ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁਣ

Q. ਨਿਦਾਨਿਕ ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ:

(1) ਕਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਖੇਤਰ
(2) ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
(3) ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
(4) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ

Q. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਿਆ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ:

(1) ਬੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ
(2) ਨਿਰਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ
(3) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਾਮ
(4) ਅਵਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ

Q. CCE ਵਿਚ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਕਲਨਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੁਲ ਜੋੜ ਹੈ:

(1) ਕ੍ਰਮਵਾਰ 40% ਅਤੇ 60%
(2) ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60% ਅਤੇ 40%
(3) ਕੁਮਵਾਰ 50% ਅਤੇ 50%
(4) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

Q. ਫੋਬੇਲ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ ਦਾ

(1) ਵਿਵਸਾਇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ।
(2) ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ
(3) ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ
(4) ਲੈਟਿਨ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ

Q. ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿ, “ਸਾਰੇ ਅਲਪ-ਸੰਖਿਅਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਉੱਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ:

(1) ਅਨੁਛੇਦ 29(1)
(2) ਅਨੁਛੇਦ 29(2)
(3) ਅਨੁਛੇਦ 30(1)
(4) ਅਨੁਛੇਦ 30(2)

Q. ਜੇ ਬੱਚਾ 61 ਨੂੰ 16 ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ d ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ:

(1) ਦਿਸ਼ਟੀ ਵਿਕਾਰ
(2) ਸਿੱਖਣ ਨਿਰਯੋਗਤਾ
(3) ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ
(4) ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਰੋਧ

Q. ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ
1 ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਕੇ
2 ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
3 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ
4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ

(1) 1, 2 ਅਤੇ 3
(2) 1 ਅਤੇ 4
(3) 2 ਅਤੇ 4
(4) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ

Q. ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ:

(1) ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਵਾਸਥ
(2) ਅਕਾਂਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀ ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀ ਪੱਧਰ
(3) ਤਤਪਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ
(4) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ

Q. ਸੰਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:

(1) ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
(2) ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
(3) ਸਰੀਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
(4) ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

Q. ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੇਖਣ ਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ:

(1) ਕੇਵਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ
(2) ਕੇਵਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(3) ਕੇਵਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
(4) ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ

Q. ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ:

(1) ਭਾਵ ਅਤੇ ਉਦਗਾਰ
(2) ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ
(3) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ
(4) ਲਕਸ਼ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼

Q. ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ:

(1) ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੇਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ |
(2) ਉਸ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਲੂਮ ਕਰੋ
(3) ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਅੰਕ ਦਿਓ
(4) ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣ

Q. ‘ਸਮਾਨ ਤੱਤ ਪਦ ਦਾ ਨਿਕਟਤਮ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ:

(1) ਸਮਾਨ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
(2) ਹਮਰੁਤਬ ਵਿਚਕਾਰ ਈਰਖਾ
(3) ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹਸਤਾਂਤਰਨ
(4) ਸਮੂਹਕ ਸਿਖਿਆ

Q. ਕਲਾਸੀਕੀ ਅਨੁਕੂਲਣ ਦਾ ਪਰਵਰਤਕ ਕੌਣ ਸੀ:

(1) ਸਕਿਨਰ
(2) ਪੈਵਲੋਕ
(3) ਵੈਟਸਨ
(4) ਬੌਰਨਡਾਈਕ

Q. ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ:

(1) ਉਸ ਕੋਲ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ
(2) ਉਸ ਦਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ
(3) ਉਸ ਕੋਲ ਉਪਯੁਕਤ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।
(4) ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ

Q. ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

(1) ਸਰੀਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨ
(2) ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨ
(3) ਸਮਾਜਕ ਯੋਜਨ
(4) ਸਿਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ

ENGLISH LANGUAGE – 30 QUESTIONS (31-60)

Read the passage carefully and answer the questions (Q. 31-37) that follow by choosing the best alternative:

In these times of worldwide skyrocketing energy costs, experts are turning to perhaps the only energy source that is still immune to price fluctuations: the Sun. Economic necessity appears to be largely responsible for the rapidly growing acceptance of solar heat as an alternative source. Electricity has been a clean and versatile form of energy that continues to grow in importance for lighting, heating and cooking, and for powering our increasingly automated and computerized society. The demand for electricity is expected to grow more in future than the average trend in the past. A mix of energy sources is required as hedge against shortages in any one area, and the electricity supply companies are taking a second look at renewabologies, particularly those based in the sun. Every 15 minutes, the sun delivers to earth radiant energy to meet all mankind’s power needs for a full year. But harnessing this energy is complicated by two properties of sunlight: its diffuseness and its variability with time of day, season and weather conditions. These factors pose formidable technical challenges for the efficient conversion of solar radiation into bulk, utility grade electric power. Nevertheless, solar technologies are attractive to utilities because they are environment-friendly and offer a low regulatory risk, limited capital risk, and less lead time.

Q. Why are experts, according to the passage, looking at the sun as an energy source?

(1) due to depletion of other sources of energy
(2) as other energy forms pollute the environment
(3) increasing costs of other sources
(4) all of the above

Q. Experts are impressed with the solar energy technologies because…

(1) of them being good for the environment
(2) they require less investment
(3) they can be employed in quick time
(4) all of these

Q. Why is sun such an important source of alternative energy?

(1) it is available free of cost
(2) it is available everywhere in the world
(3) it can satisfy human energy requirements alone if tapped properly
(4) all of these

Q. What is the major difficulty in employing solar energy?

(1) fluctuations in weather
(2) by nature sunlight is diffuse
(3) sunlight varies from time to time
(4) all of these

Q. Why are power generating companies looking at mix energy options?

(1) the sources of energy are getting scarce but demand is increasing
(2) government is controlling prices of electricity
(3) alternative sources of energy are available free and without regulations
(4) all of these

Q. Identify the word closest in meaning to the word: “VERSATILE”

(1) limited
(2) resourceful
(3) permanent
(4) invariable

Q. Identify the word opposite in meaning to the word: “FORMIDABLE”

(1) alarming
(2) frightening
(3) terrible
(4) insignificant

Read the passage carefully and answer the questions (Q. 38-45) that follow by choosing the best alternative:

The political system always dominates the entire social scene; and hence those who wield political power are generally able to control all the different social sub-systems and manipulate them to their own advantage. The social groups in power therefore have always manipulated the education systems, especially when these happen to depend upon the state for their very existence to strengthen and perpetuate their own privileged position. But herein lies a contradiction. For the very realization of their selfish ends, the social groups in power are compelled to extend the benefits of these educational systems to the under-privileged groups also. The inevitable task is generally performed with three precautions abundantly taken care of: One, the privileged groups continue to be the principal beneficiaries of the educational system, dominate the higher stages of education or the hard core of prestigious and quality institutions or the most useful of courses, so as to safeguard their dominant position of leadership in all walks of life; Second, the system is so operated that under-privileged groups can utilize it only marginally in real terms and the bulk of them become either dropouts or pushouts and get reconciled to their to their own interior status in society; Third, the few from the weaker section that survive and succeed in spite of all the handicaps are generally co-opted within the system to prevent dissatisfaction.

Q. Who, according to the passage, can manipulate the systems to their advantage?

(1) social activists
(2) popular people
(3) political powerful people
(4) all of the above

Q. How do socially powerful people try to maintain their privileged position?

(1) by maintaining control over political systems
(2) by maintaining control over social systems
(3) by maintaining control over education systems
(4) all of these

Q. Why underprivileged sections have to reconcile to their inferior status?

(1) they are unable to effectively utilize the education system
(2) they have no interest in the system
(3) they are illiterate
(4) all of these

Q. Which is the best explanation as to why the few from the weaker section that survive and succeed in spite of all the handicaps are generally co-opted within the system?

(1) to prevent the revolt in the society
(2) to satisfy their instinct
(3) to augument the position of the privileged class
(4) all of these

Q. Which system, according to the passage, dominates the social system? 

(1) political system
(2) education system
(3) caste system
(4) monetary system

Q. Identify the word closest in meaning to the word: “PERPETUATE”.

(1) abort
(2) ruin
(3) continue
(4) omit

Q. Identify the word opposite in meaning to the word: “PRESTIGIOUS”.

(1) obscure
(2) influential
(3) esteemed
(4) impressive

Q. What is the major idea reflected in the passage?

(1) powerful people are unable to fully control the system
(2) major benefits have been snatched by the underprivileged
(3) both of these
(4) none of these

Q. While writing a notice, the writer should prefer…

(1) active voice
(2) passive voice
(3) any voice
(4) None of these

Q. Where will you add disclosures in a letter?

(1) below the signature and the right side margin
(2) below the signature and the left side margin
(3) above the signature and the right side margin
(4) any of these

Q. ‘Phonetics’ is basically associated with…

(1) sounds.
(2) sentences
(3) grammar
(4) all of these

Q. Remedial teaching…

(1) fills the gap that creeps into a pupil’s learning
(2) rectifies the concepts which have been misunderstood
(3) helps in retaining homogeneity in the class
(4) all of these

Q. Learning a language is a…

(1) gradual process
(2) fast process
(3) instant process
(4) all inclusive process

Q. Study of meaning in a language is known as…

(1) syntax
(2) semantics
(3) morphology
(4) linguistics

Q. “REGISTER” is…

(1) variety of language according to region in a particular country
(2) variety of language according to countries
(3) any of these
(4) none of these

Q. /m/ sound in the word ‘make’ is….

(1) labio-dental
(2) dental
(3) bilabial
(4) alveolar

Q. Which of the following organs of speech is also known as ‘VELUM’?

(1) hard palate
(2) voice box
(3) alveolar ridge
(4) soft palate

Q. The major difference between an ‘ARTICLE’ and ‘SPEECH’ is….

(1) speech is more formal
(2) speech is more informal
(3) speech is more descriptive
(4) all of these

Q. Communicative Language Teaching replaced basically…

(1) Natural Language Processing .
(2) Structural Teaching
(3) Situational Language Teaching
(4) Motivational Teaching

Q. Find the word nearest in meaning to : REMORSE

(1) obdurate
(2) hard
(3) penitent
(4) none of these

Q. Find the word opposite in meaning to : INSIPID

(1) impalatable
(2) bland
(3) tame
(4) savoury

Q. Identify the correct passive voice of the sentence: Obey me.

(1) I should be obeyed
(2) Let I be obeyed
(3) both, a and b
(4) none of these

Q. Find the appropriate preposition to fill in the sentence: She lives ……. Mumbai.

(1) at
(2) in
(3) into
(4) on

PUNJABI LANGUAGE – 30 QUESTIONS (61 – 90)

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਉੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿਓ: (Q.61-68) ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੂਠ, ਕਤਲੇਆਮ, ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਗੇਬਾਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂੰਹਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਲੀ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ-ਡਾਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇ-ਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਤਲ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇ-ਗੁਨਾਹ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। |

Q. ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ:

(1) ਵਪਾਰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।
(2) ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
(3) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
(4) ਅਸੱਭਿਅਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Q. ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?

(1) ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਹਰਤ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(2) ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(3) ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(4) ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

Q. ਪੁੱਤਰ ਵਲੋਂ ਪਿਉ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

(1) ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ
(2) ਕਿਸੇ ਉਤੇਜਨਾ ਕਾਰਨ
(3) ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਤਰ
(4) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ।

Q. ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

(1) ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ
(2) ਫਿਰੌਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ
(3) ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ
(4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ

Q. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

(1) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
(2) ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
(3) ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।
(4) ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Q. ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

(1) ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਵਿਚ
(2) ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ
(3) ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕ
(4) ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ

Q. ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

( 1 ) ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ
(2) ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
(3) ਡੇਰਾਵਾਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
(4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

Q. ਕਿਤਾਬੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੌਣ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?

(1) ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ
(2) ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ
(3) ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ
(4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਵਿ-ਬੰਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਉੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿਓ: (Q. 69. 75)

ਅੱਜ ਫੇਰ ਦਮਾਮਾ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵੱਜਿਆ
ਗੱਜੀਏ ਰਣ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ
ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ
ਹੱਥ ਭਗਾਉਤੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਜੰਮਣਾ
ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਉਹ ਜੀਣਾ
ਕੀ ਜੀਣਾ ਜੇ ਨਾ ਖਾਏ ਲਹੂ ਉਬਾਲਾ
ਜੇ ਨਾ ਡੌਲੇ ਫਰਕੇ।

Q. ਇਸ ਕਾਵਿ-ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖੋ:

(1) ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ ਗੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(2) ਯੁੱਧ ਦਾ ਦਮਾਮਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(3) ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(4) ਰਣ-ਭੂਮੀ ਗੱਜਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Q. ਭਗਾਉਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨ-ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

(1) ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ
(2) ਚੰਡੀ
(3) ਕਿਰਪਾਨ
(4) ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ

Q. ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?

(1) ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ
(2) ਨਿਆਂ
(3) ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ
(4) ਸੰਤੁਲਨ

Q. “ਉਹ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਉਹ ਜੀਣਾ ਕੀ ਜੀਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?

(1) ਰੂਪ ਅਲੰਕਾਰ
(2) ਤੁਲਨਾ ਅਲੰਕਾਰ
(3) ਅਤਿਕਥਨੀ ਅਲੰਕਾਰ
(4) ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ

Q. ‘ਜੰਮਣਾ ਦਾ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਜੁੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ?

(1) ਜੰਮਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ
(2) ਜਨਮ ਅਤੇ ਪੈਦਾਇਸ਼
(3) ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਉਦਭਵ
(4) ਜੰਮਣਾ ਅਤੇ ਜੀਣਾ

Q. ਡੌਲੇ ਫਰਕਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

(1) ਖੂਨ ਵਗਣਾ
(2) ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣਾ
(3) ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਣਾ
(4) ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾਉਣਾ

Q. ਇਸ ਕਾਵਿ-ਬੰਦ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ‘ਰਸ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ?

(1) ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ
(2) ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ
(3) ਬੀਰ ਰਸ
(4) ਭਗਤੀ ਰਸ

Q. ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ।

(1) ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ
(2) ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ
(3) ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ
(4) ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ

Q. ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(1) ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ
(2) ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ
(3) ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ
(4) ਉਪਭਾਸ਼ਾ

Q. ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

(1) ਸੁਣਨਬੋਲਣ
(2) ਸੁਣਨਪੜ੍ਹਨ
(3) ਪੜਨਲਿਖਣ
(4) ਬੋਲਣਲਿਖਣ

Q. ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ?

(1) ਬੋਲਣਪੜ੍ਹਨ
(2) ਬੋਲਣਲਿਖਣ
(3) ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ
(4) ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ

Q. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।

(1) ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ
(2) ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ
(3) ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ
(4) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ

Q. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌਲ ਹਨ ?

(1) ਤਿੰਨ
(2) ਚਾਰ
(3) ਦੋ
(4) ਪੰਜ

Q. ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ?

(1) ਉਪਭਾਸ਼ਾ
(2) ਲਿਪੀ
(3) ਵਿਆਕਰਣ
(4) ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ

Q. ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਕਰਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

(1) ਹਾਂ
(2) ਨਹੀਂ
(3) ਸ਼ਾਇਦ
(4) ਪਤਾ ਨਹੀਂ

Q. ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ?

(1) ਹਾਂ
(2) ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ
(3) ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ
(4) ਸ਼ਾਇਦ

Q. ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

(1) ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ
(2) ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ
(3) ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ
(4) ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ

Q. ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ।

(1) ਕੰਪਿਊਟਰ
(2) ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ
(3) ਇੰਟਰਵਿਊ
(4) ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ

Q. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(1) ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ
(2) ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ
(3) ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
(4) ਲਿਖਤੀ ਵਿਧੀ

Q. ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

(1) ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ
(2) ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਧੀ
(3) ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ
(4) ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ

Q. ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ?

(1) ਪੂਰਨ ਅਨੁਵਾਦ
(2) ਅਪੂਰਨ ਅਨੁਵਾਦ
(3) ਮੀਨੀ ਅਨੁਵਾਦ
(4) ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਵਾਦ

Q. ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

(1) ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਧਿਆਪਨ
(2) ਸਮੂਹਿਕ ਅਧਿਆਪਨ
(3) ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਆਪਨ
(4) ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਧਿਆਪਨ

SECTION – B
MATHEMATICS (BILINGUAL)
30 QUESTIONS (Q.91-120)

Q. ਸਮੀਕਰਨ ਤਾ = 4 ਦਾ ਗਾਫ ਇਕ ਰੇਖਾ ਹੈ:

(1) x – ਅਕਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ
(2) y- ਅਕਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ
(3) ਮੁਲ-ਬਿੰਦੁ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ
(4) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

Q. ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਕੋਣ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਰਸ਼ ਧਰੁਵ ਦੀ ਪਰਛਾਈਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਹੈ:

(1) 60°
(2) 450
(3) 90° .
(4) 1809

Q. ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਖਿਆ 110 ਹੈ।ਜੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਹੈ:

(1) 62
(2) 73
(3) 84
(4) 51

Q. A ਅਤੇ B ਇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ A ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।B ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੇਗਾ:

(1) 5 .
(2) 6
(3)7
(4) 8

Q. ਇਕ ਆਦਮੀ 12 km/hr ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 9 Km/hr ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ 2 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ:

(1) 18 km
(2) 14 km
(3) 13 km
(4) 12 km I

Q. ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ, ਦਸਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਅੰਕ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਤੇ ਪਏ ਅੰਕ ਨਾਲੋਂ 4 ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 1/7 ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਅੰਕ ਹੈ:

(1) 5
(2) 4
(3) 3
(4) 1

Q. ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 64 cm2 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਹੈ:

(1) 64 cm
(2) 32 cm
(3) 46 cm
(4) 48 cm

Q. ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ HCF 11 ਅਤੇ LCM 693 ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਸੰਖਿਆ 77 ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ:

(1) 88
(2) 33
(3) 99
(4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ

Q. ਪੰਜ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਮਾਲੂਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ 16, 24, 36 ਅਤੇ 54 ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ

(1) 10368
(2) 10432
(3) 10560
(4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

Q. ਸੱਤ ਮਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 20 ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ:

(1) 20
(2) 22
(3) 23
(4) 24

Q. ਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡਾਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਉੱਪਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਸੀ:

(1) 8,00,000 ਰੁਪਏ
(2) 80,00,000 ਰੁਪਏ
(3) 1,20,00,000 ਰੁਪਏ
(4) 1,60,00,000 ਰੁਪਏ

Q. ਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 1,80,00,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚਾ ਟੈਨਿਸ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ:

(1) 2,50,000 ਰੁਪਏ
(2) 3,60,000 ਰੁਪਏ
(3) 3,75,000 ਰੁਪਏ
(4) 4,10,000 ਰੁਪਏ

Q. ਇਕ ਗੋਲੇ ਦਾ ਵਿਆਸਾਧ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਦਿਤਨ ਅਤੇ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁੱਲ ਹੈ

(1) 1 ਯੂਨਿਟ
(2) 2 ਯੂਨਿਟ
(3) 3 ਯੂਨਿਟ
(4) 4 ਯੂਨਿਟ

Q. 3.4625 ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ, 2 ਅੰਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੁੱਲ ਹੈ:

(1) 1000
(2) 100
(3) 1/1000
(4) 1/100

Q. 50 ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 20 ਜੋੜੋ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ 35 ਘਟਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ:

(1) 10
(2) 85
(3) 15
(4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

Q. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ: 4, 9, 25, 49, ?

(1) 64
(2) 81
(3) 100
(4) 121

Q. ਜੇ ਇਕ ਭਿੰਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਿਚ 4 ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਿੰਨ 2/3 ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਦਾ ਹਰ (ਡੋਨਾਮਿਨੇਟਰ) ਕੀ

(1) 6
(2) 7
(3)  8
(4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

Q. 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 26 ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 24 ਹੈ। ਕੱਢੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ:

(1) 20
(2) 15
(3) 30
(4) 34

Q. ਇਕ ਗਾਮ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਰਟ ਹਨ:

(1) 3
(2) 4
(3) 5
(4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

Q. ਇਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ 44 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ 90 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ:

(1) 500 ਵਰਗ ਗਜ਼
(2) 450 ਵਰਗ ਗਜ਼
(3) 440 ਵਰਗ ਗਜ਼
(4) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

Q. ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰੋਗੇ:

(1) ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਰਨ ਕਰ ਕੇ ।
(2) ਸਿਖਿਆਤਮਕ ਖੇਡਾਂ/ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(3) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(4) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ।

Q. ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ:

(1) ਸਰਕਾਰ
(2) ਸਮਾਜ
(3) ਪਰਿਵਾਰ
(4) ਅਧਿਆਪਕ

Q. ਹਰੇਕ ਅੰਕ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ਅਤੇ 9 ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਅੱਖਰ A, B, C, D, E. F, G H ਅਤੇ। ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਉਹੀ ਹੋਵੇ।ਨਾਲੇ, A+B+C, C+D+E, E+F+G ਅਤੇ G+H+l ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ 13 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।c, E ਅਤੇ G ਦਾ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ:

(1) 7
(2) 9 .
(3) 11
(4) ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 1

Q. ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਵੱਸ਼ਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

(1) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
(2) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
(3) ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
(4) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੀਖਣਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ।

Q. ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

(1) ਅਧਿਆਪਨ
(2) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ
(3) ਟਾਫੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ
(4) ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ

ENVIRONMENTAL SCIENCE
30 QUESTIONS (121-150)

Q. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (biodegradable waste) ਨੂੰ ਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

(1) ਪਲਾਸਟਿਕ
(2) ਪੋਲੋਥਿਨ
(3) ਗਲਾਸ
(4) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

Q. ਡਾਚੀਗਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ?

(1) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
(2) ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
(3) ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
(4) ਸਿਕਿਮ

Q. “ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ?

(1) ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ
(2) ਐਸ. ਐਲ. ਬਹੁਗੁਨਾ
(3) ਮੇਧਾ ਪਤਕਾਰ
(4) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

Q. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ?

(1) 2011
(2) 1970
(3) 1973
(4) 2007

Q. ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ ?

(1) 97.2%
(2) 2.15%
(3) 0.65%
(4) 0.0% 126

Q. BOD ਕੀ ਹੈ ?

(1) ਬਾਈਉ ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡੀਮਾਂਡ 5 ਘੰਟੇ
(2) ਬਾਈਉ ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡੀਮਾਂਡ 5 ਦਿਨ
(3) ਬਾਈਉ ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡੀਮਾਂਡ 5 ਮਹੀਨੇ ।
(4) ਬਾਈਉ ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਡੀਮਾਂਡ 5 ਮਿਨਟ

Q. ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਵਕਿਰਿਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

(1) UV ਕਿਰਣਾਂ
(2) y -ਕਿਰਣਾਂ
(3) X -ਕਿਰਣਾਂ
(4) IR ਕਿਰਣਾਂ

Q. ਲੰਡਨ ਦੀ ਧੁੰਦ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

(1) ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ
(2) ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ
(3) ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ
(4) ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ

Q. ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦਾ ਤੇਜ ਭਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਟਰਕਟਿਕਾ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ?

(1) ਪੋਲਰ ਸਟੈਟੋਸਫੈਰੀਕ ਕਲਾਉਡ ।
(2) ਪੋਲਰ ਵੋਰਟੈਕਸ
(3) ਦੋਵੇਂ (1) ਅਤੇ (2)
(4) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

Q. ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਘਟਣਾ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀ ?

(1) ਮੀਥੇਨ
(2) ਫੋਸਜੇਨ
(3) ਮੀਥੇਲ ਆਈਸੋਕਾਈਨੇਟ
(4) ਮੀਥੇਲ ਅਮਾਈਨ

Q. ਸਫੈਦ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

(1) ਐਸਬੈਸਟਾਸ
(2) ਪੇਪਰ
(3) ਟੈਕਸਟਾਈਲ
(4) ਸਿਲਿਕਾ

Q. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਨਿ ਨਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ?

(1) CO
(2) NO
(3) 02
(4) CO

Q. ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਰਮਾਣੂ ਆਪਦਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ?

(1) 16 ਅਗਸਤ, 1945
(2) 26 ਅਗਸਤ, 1945
(3) 06 ਅਗਸਤ, 1945
(4) 08 ਅਗਸਤ, 1945

Q. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮਕੋਟ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ?

(1) 2004
(2) 1994
(3) 1984
(4) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

Q. ਮੁਕ ਘਾਟੀ (silent valley) ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿੱਤ ਹੈ ?

(1) ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
(2) ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ
(3) ਪਸ਼ਚਮੀ ਬੰਗਾਲ
(4) ਕੇਰਲਾ

Q. ਕਣ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

(1) ਗਰੇਵਿਟੀ ਸੈਟਲਿੰਗ ਚੈਮਬਰ (ਗੁਰੁਤਾਕਰਸ਼ਣ ਨਿਪਟਾਣ ਕਕਸ਼)
(2) ਸਾਈਕਲੌਣ ਕਲੈਕਟਰ
(3) ਫੈਬਰਿਕ ਫਿਲਟਰ
(4) ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ

Q. ਰੌਲਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ (ਵਨਿਮਿਅਨ ਅਤੇ ਕਾਬੂ) ਨਿਯਮ 2001 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹੈ ?

(1) ਪਟਾਖਿਆਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਰਦੁਸ਼ਣ
(2) ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ
(3) ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੰਬੋਧੰਨ ਪਰਨਾਲੀ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਰਦੁਸ਼ਣ
(4) ਦੋਂਵੇਂ (2) ਅਤੇ (3)

Q. ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ (IUCN) ਦੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੋਧਿਆਂ ਅਤੇ | ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

(1) ਵਾਈਟ ਡਾਟਾ ਬੁਕ (ਸਫੇਦ ਡਾਟਾ ਕਿਤਾਬ)
(2) ਰੈਡ ਡਾਟਾ ਬੁਕ (ਲਾਲ ਡਾਟਾ ਕਿਤਾਬ)
(3) ਬਲੁ ਡਾਟਾ ਬੁਕ (ਨੀਲੀ ਡਾਟਾ ਕਿਤਾਬ)
(4) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

Q. ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸੰਪੁਰਦਾਏ ਕਿਹਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਦੀਤਾ ਸੀ ?

(1) ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ
(2) ਭਜਨ ਲਾਲ
(3) ਗੁਰੂ ਜੰਬੇਸ਼ਵਰ
(4) ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ

Q. ਨਿਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਉਚ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਪੱਤਾ ਕਰਲਿੰਗ, ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਪੱਤੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਪੱਤਾ ਡਰਾਪ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ ?

(1) SO2
(2) CO
(3) NO
(4) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

Q. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਉਧਰਮੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ (traces of radioactive waste) ਕਿਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

(1) ਕੈਂਸਰ
(2) ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੌਤੀਆ ਬਿੰਦ
(3) DNA ਦੀ ਟੁਟ ਫੁਟ
(4) ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ 1

Q. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ?

(1) 33.47%
(2) 29.47%
(3) 22.47%
(4) 19.47%

Q. ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ?

(1) ਜੀਨ-ਬੈਪਟਿਸਟ ਗਰੀਨਵੁਡ
(2) ਜੀਨ-ਬੈਪਟਿਸਟ ਫੋਰਿਅਰ
(3) ਜੀਨ-ਬੈਪਟਿਸਟ ਗਰੀਨ ਹਾਉਸ
(4) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

Q. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ?

(1) ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਣ
(2) ਮਿਥੇਨ
(3) ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ
(4) ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ

Q. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਮਲੀਯ ਵਰਖਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਜਾਬ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

(1) HNO3
(2) HSO,
(3) CH3COOH
(4) ਦੋਵੇਂ (1) ਅਤੇ (2)

Q. ਜੇਕਰ ਔਜੋਨ ਸਤਹ (Ozone layer) ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਜੋਨ ਦੀ ਘਟਦੀ ਪਰਤ ਔਜੋਨ ਹੋਲ ਆਖੀ ਜਾਏਗੀ ?

(1) 800 DU
(2) 400 DU
(3) 200 DU
(4) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

Q. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ?

(1) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡ
(2) ਜੀਵ ਰਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ
(3) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਕਾਰਿਆਕਾਰਣੀ ਯੋਜਨਾ
(4) ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ

Q. ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ……………… ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ (universal declaration of human rights)

(1) ਆਰਟੀਕਲ 10
(2) ਆਰਟੀਕਲ 15
(3) ਆਰਟੀਕਲ 20
(4) ਆਰਟੀਕਲ 25

Q. ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ (Ten percent law) ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ?

(1) ਲਿੰਡਮੈਨ
(2) ਗੋਲਡਮੈਨ
(3) ਬੇਕ ਮੈਨ
(4) ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

Q. ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰਣੀ (Environment impact assessment) ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ?

(1) 1967
(2) 1969
(3) 1971
(4) 1973

Recent Posts

अपने डॉक्यूमेंट किससे Attest करवाए – List of Gazetted Officer

आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे की अपने डॉक्यूमेंट किससे Attest करवाए - List…

2 months ago

CGPSC SSE 09 Feb 2020 Paper – 2 Solved Question Paper

निर्देश : (प्र. 1-3) नीचे दिए गये प्रश्नों में, दो कथन S1 व S2 तथा…

8 months ago

CGPSC SSE 09 Feb 2020 Solved Question Paper

1. रतनपुर के कलचुरिशासक पृथ्वी देव प्रथम के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन सा…

9 months ago

Haryana Group D Important Question Hindi

आज इस आर्टिकल में हम आपको Haryana Group D Important Question Hindi के बारे में…

9 months ago

HSSC Group D Allocation List – HSSC Group D Result Posting List

अगर आपका selection HSSC group D में हुआ है और आपको कौन सा पद और…

9 months ago

HSSC Group D Syllabus & Exam Pattern – Haryana Group D

आज इस आर्टिकल में हम आपको HSSC Group D Syllabus & Exam Pattern - Haryana…

9 months ago